Nederland is van ons allemaal – Samira Bouchibti

In het handboek ‘Nederland is van ons allemaal’ door Samira Bouchibti wordt invulling gegeven aan burgerschapsvorming aan de hand van de volgende kernwaarden:
 • gelijkheidsbeginsel,
 • godsdienstvrijheid,
 • vrijheid van meningsuiting,
 • zelfbeschikking,
 • rechtsstaat,
 • vrijheid,
 • verdraagzaamheid,
 • rechtvaardigheid,
 • gelijkwaardigheid,
 • diversiteit,
 • solidariteit
 • democratie.
Het handboek besteedt specifieke aandacht aan aan artikel 1 van de Grondwet, artikel 6 (vrijheid van Godsdienst), artikel 7 (vrijheid van meningsuiting) en artikel 11 (onaantastbaarheid lichaam). Nederland is van ons allemaal draagt uit dat de Grondwet niet zomaar een stoffige tekst is, maar de levende basis waarop de democratische waarden van onze samenleving zijn gegrondvest. De Grondwet is bij uitstek verbindend. De Grondwet beschermt en geeft richting aan onze samenleving en is een middel om in dialoog te gaan over racisme, discriminatie, vrijheid van meningsuiting, godsdienstvrijheid en zelfbeschikking. Tegenover de Grondwet en de daaraan verbonden rechten staat één grondplicht: de plicht om op een open, vreedzame en democratische wijze vorm en inhoud geven aan ons land. Wij hebben de gezamenlijke verantwoordelijkheid om de democratische kernwaarden levend te houden, te praktiseren en door te geven aan nieuwe generaties. In het handboek staat de VIP-methode centraal, wat staat voor Vrijheid, Identiteit en Participatie. De VIP-methode biedt docenten en leerkrachten en andere professionals die met jongeren werken handvatten om op een respectvolle manier in gesprek te gaan over lastige, gevoelige of gepolariseerde sociale en maatschappelijke thema’s. Leerlingen en studenten leren elkaar te corrigeren en zelf te incasseren en hun gevoelens en gedachten onder woorden te brengen. VIP zet aan tot dialoog, kritisch denken, inleven in elkaar, zelfreflectie, relativeren en leren van elkaar.  Lees ook het interview met Samira Bouchibti in Phronèsis 12.