HTF

Dit is mijn ‘studiedagboek’. Leuk om online bij te houden wat ik heb geleerd tijdens mijn studie Filosofie en Burgerschap bij de Hogeschool voor Toegepaste Filosofie, en wat de resultaten zijn. 

Oriëntatie op Onderwijs

Voor de eerstejaars HTF module ‘Oriëntatie op onderwijs’ is de opdracht als volgt: Geef een gastles over een filosofisch onderwerp. Vind een school of cursusinstituut waar dit mag. Schrijf een

Lees meer

Oriëntatie op Stage

Voor een beroepsopleiding tot Toegepast Filosoof vormt de praktische voorbereiding op het beroep in de vorm van stages een cruciaal onderdeel van de opleiding. Kenmerkend voor een hbo-opleiding is dat

Lees meer

Oriëntatie op Cultuur & Media

Schrijf een essay van ca. 1000 woorden naar aanleiding van één van essaybundels die in de studiegids vermeld staan of de stof die in het college besproken is. Doel: een

Lees meer

Keuzeactiviteiten

Tijdens het eerste studiejaar aan de Hogeschool voor Toegepaste Filosofie is het verplicht praktijkervaring op te doen en daar een reflectieverslag over te schrijven. Tekst HTF: Ter bevordering van je

Lees meer

Wetenschapsfilosofie

Kennis van de canon van de moderne wetenschapsfilosofie. De hoofdvragen van deze module zijn: Hoe valt goede wetenschap te onder scheiden van slechte (of pseudo-) wetenschap? Hoe kunnen wetenschappelijke beweringen

Lees meer

Politieke en sociale filosofie

Kennis verwerven van de belangrijkste ideeën, concepten en stromingen binnen de politieke en sociale filosofie, en leren hoe deze ideeën, concepten en stromingen toegepast kunnen worden in het dagelijks leven

Lees meer

Wijsgerige antropologie

Kennis van en inzicht in de centrale problemen van de wijsgerige antropologie. Vertrouwdheid met het aporetische karakter van deze problemen en inzicht in de dialectische functie van standpunten. Docent: Drs.

Lees meer

Levenskunst

Kennis, inzicht en overzicht van de hoofdlijnen van de geschiedenis van de westerse filosofie vanaf de Klassieke Oudheid. Inzicht in de samenhang tussen wereldbeeld, mensbeeld, kennisopvatting en moraal. Visie op

Lees meer

Wijsgerige ethiek

Kennis van en inzicht in de belangrijkste normatief ethische begrippen en theorieën. Docent: Dr. J. de Boer Literatuur: Van Hees e.a., Basisboek ethiek. Resultaat: 6 

Lees meer

Filosofische vaardigheden

Leerdoelen: Je maakt kennis met verschillende filosofische vaardigheden die verbonden zijn aan het socratisch gesprek. Na het volgen van deze module beheers je op een basisniveau het stellen van filosofische

Lees meer